Dryfree முக்கியமாக நீரகற்றி, சூரிய dryers, வெப்பம் பம்ப் உலர்த்தி இயந்திரங்கள் மற்றும் சூரிய + வெப்பம் பம்ப் உலர்த்தி விற்கிறது.
  • 800kg வர்த்தகரீதியான வெப்ப பம்ப் உலர்த்தி

    800kg வர்த்தகரீதியான வெப்ப பம்ப் உலர்த்தி