ദ്ര്യ്ഫ്രെഎ പ്രധാനമായും ദെഹ്യ്ദ്രതൊര്, സോളാർ ഇന്ധനമോ, ചൂട് പമ്പ് ടിവി മെഷീനുകൾ, സോളാർ + ചൂട് പമ്പ് ടിവി വിൽക്കുന്നത്.
  • വാണിജ്യ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഉണക്കു ൮൦൦ക്ഗ്

    വാണിജ്യ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഉണക്കു ൮൦൦ക്ഗ്